આધાર કાર્ડમાં હવે ઘરે બેઠા અપડેટ કરો નામ, સરનામું, જન્મતારીખ અને મોબાઈલ નંબર, આવી રીતે કરો આધાર માં અપડેટ..

886
Published on: 3:02 pm, Fri, 26 November 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ
https://chat.whatsapp.com/Jyt3F7JfrIZ8z4pkEnCmq2

 • Get Aadhar card updated at home
 • No need to go to the public service center
 • Finger changes in Adhar card

https://chat.whatsapp.com/Jyt3F7JfrIZ8z4pkEnCmq2

Adhar card is the most important document in india. Without which none of our work is possible . Any government work will without Adhar card. Even those who get subsidy from government schemes cannot get it without Adhar card . Often due to an error in the Adhar card, our work stops and cannot be done properly. you will be able to correct the errors in yur Adhar card at home.

mAadhaar official App for Updates Aadhar Details from Home, With the goal of reaching out to large numbers of smartphone users the new mAadhaar is released by Unique identification Authority of india. The app features an array of Aadhaar services and a personalized section for the Aadhaar holder who can carry their Aadhaar information in form of a soft copy, instead of carrying a physical copy all the  time.

Biometric locking/unlocking secures biometric authentication by locking biometrics data. Once resident enables Biometric Locking system their biometric remains locked till the Aadhaar Holder chose to either unlock it (which is temporary) or Disable the Locking system.

આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

Sharing of QR code and eKYC data by Aadhaar Number holder helps Aadhaar user share their password protected eKYC or QR code for safe and paperless verification.

mAadhaar Official App Links

mAadhaar Play Store Link

mAadhaar App Store Link

OFFICIAL WEBSITE:click here

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ
https://chat.whatsapp.com/Jyt3F7JfrIZ8z4pkEnCmq2

Can update in such a way

 • For updation in Adhar card, first go to its officeal website uidai.gov.in.
 • Here you have to clik on the option named My Support.
 • After that go to Update your Adhar and clik on Update your Demographics Data online column.
 • As soon as you clik there you will be redirected to the website ssup.uidai.gov.in of UIDAI’s Self service Update Portal.
 • After doingso you have to log-in by entering the 12 digit Aadhar card number.
 • Now fill in teh captcha provided here and clik on Send OTP.
 • After which an OTP will come to your your registered mobile number.
 • After deleting the OTP, a new page will appear. WHere you have to add some details including address, date of birth, name and gender.
 • After doing so you have to select teh section in which you want to Update.Teh letter will have to provide ID proof.
 • After giving all the information, OTP will come to your number and you have to change the setting by entering it

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ
https://chat.whatsapp.com/Jyt3F7JfrIZ8z4pkEnCmq2

સુરત ગુજરાત

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ – Facebook