ઘરબેઠા આધાર કાર્ડમાં એડ્રેસ અને નામ ઓનલાઈન બદલાવવા માટે શું કરશો ? જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો…

589
Published on: 5:39 pm, Tue, 11 January 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/KU4naVOumfw9fwgqcVHiU9

https://chat.whatsapp.com/KU4naVOumfw9fwgqcVHiU9

With the objective of contacting huge quantities of cell phone clients, the new mAadhaar is delivered by the Unique Identification Authority of India. The App highlights a variety of Aadhaar administrations and a customized area for the Aadhaar holder who can convey their Aadhaar data in type of a delicate duplicate, rather than conveying an actual duplicate constantly.

■Multilingual : In request to guarantee the Aadhaar Services are open to phonetically different occupants of India, the menu, button names and structure fields are given in English just as in 12 Indian dialects (Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu). After establishment, the client will be incited to choose any of the favored dialects. Nonetheless, the info fields in the structures will acknowledge information entered in the English language as it were. This is done to assist the client with abstaining from confronting the difficulties of composing in provincial dialects (because of limits in the portable consoles).

■Universality: Resident with or without Aadhaar can introduce this App in their PDAs. Anyway to benefit customized Aadhaar administrations the occupant should enroll their Aadhaar Profile in the App

■Aadhaar Online Services on Mobile: The mAadhaar client can profit the included administrations for themselves just as for some other occupant looking for Aadhaar or related assistance. The functionalities are extensively gathered as :

Main Service Dashboard: Direct admittance to download Aadhaar, Order a Reprint, Address Update, Download disconnected eKYC, Show or Scan QR Code, Verify Aadhaar, Verify mail/email, recover UID/EID, Request for Address Validation Letter

Request Status Services: To help occupant check the situation with different online solicitations

My Aadhaar: This is a customized area for Aadhaar holder where the occupant won’t need to enter their Aadhaar number to benefit Aadhaar administrations. Furthermore, this segment additionally gives offices to the occupant to bolt/open their Aadhaar or Biometric Authentication.

■Aadhaar Locking – Aadhaar holder can bolt their UID/Aadhaar number whenever they wish.

■Biometric locking/opening gets biometric verification by locking biometrics information. When the inhabitant empowers the Biometric Locking framework their biometric remains bolted till the Aadhaar Holder decided to either Unlock it (which is brief) or Disable the Locking framework.

■TOTP age – Time-based One-Time Password is a consequently produced impermanent secret phrase that can be utilized rather than SMS based OTP.

■Update of profile – To refreshed perspective on Aadhaar profile information after fruitful culmination of update demand.

■ Sharing of QR code and eKYC information by Aadhaar Number holder helps Aadhaar clients share their secret key ensured eKYC or QR code for protected and paperless check.

અહીંયા થી ડાઉનલોડ કરો

Play Store:- Click Here To Download

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : 
https://chat.whatsapp.com/KU4naVOumfw9fwgqcVHiU9

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

વોટ્સએપ 20: Whatsapp  

વોટ્સએપ 21: Whatsapp  

વોટ્સએપ 22: Whatsapp  

વોટ્સએપ 23: Whatsapp  

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook