અનુબંધમ પોર્ટલ એપ : તમારા જિલ્લામાં નોકરીની તક (ઘરે બેઠા ફોર્મ ભરો), યુવાનો ઘરે બેઠા જ નોકરી શોધી શકે તે માટે ‘અનુબંધમ’ પોર્ટલનો પ્રારંભ…

524
Published on: 2:05 pm, Wed, 2 February 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/Iu15Ojd0uZlHEKTRDMT9kX

https://chat.whatsapp.com/BhPItQKhTmZ6gwepEOdpzN

Anubandham Gujarat Rojgar Portal :

Anubandham Gujarat Rojgar Portal Finding work has undeniably been a source of concern among our country’s citizens in recent years. Therefore, The Gujarat Government has create a fantastic platform called Anubandham Rojgar Portal for the youth and working class people. Currently, over 27,482 employers and 2,05,002 applicants have registered themselves on this platform, with over 33445 people getting posted at various jobs.

Anubandham Gujarat Rojgar Portal丨Registration and login @anubandham.gujarat.gov.in

This site has been created specifically for job searchers by the Gujarat Government’s labour and employment department. After registering themselves, this portal permits job seekers to search for jobs. Moving on, we have mentioned all the necessary information you will require for getting yourself registered ad benefitting from this website.

Wat Is Anubandham Rojgar Portal ?

Anubandham Rojgar Portl is an intiative taken by the government of Gujarat for Jobseekers. It work like a bridge and connects Job Applicants and Job Providers at one location. This portal provides jobs based on the applicants skills and preferences. management and quick registration.

Essential Elements and Steps of Anubandham Rojgar Portal

Now that you know what Anubandham Rojgar Portal is, let’s take a look at all of the portal’s essential information and process.

Before you begin, review the following steps to have a better knowledge of the Anubandham Website.

 1. Navigate to the portal.
 2. Sign up / Registration
 3. To get access to the site, enter your username and password.
 4. Set / Edit the Job Seeker’s profile.
 5. Look for Work.
 6. Apply For Work
 7. Give Interview
 8. Preference For The Position.
 9. Take part in the employment fair.
 10. Change the password if necessary.

How to Register for the Anubandham Portal ?

In this section, we will go over the Anubandham Portal Registration Process. Follow these procedures to register for this job search portal.

 • Visit the official website of Anubandham Portal https://anubandham.gujarat.gov.in/ The will be a “Registration” option at the top.
 • You will find the “Job Seeker” Option by selecting the “Registration” tab.
 • Enter your mobile number and email address to access the “Job Seeker”
 • To receive the urgent notification, you’ll need an email address.
 • Then a form will appear for inputting the mobile number.
 • Press the “Next” button. Afterwards, You will receive an OTP on the specified cell phone number.
 • Enter the OTP into the portal to receive the Common application form.
 • To move forward with the application, you will need to fill in the following information : First Name, Middle Name, Last Name, Address, City, Pin Code, State and District.
 • After you’ve completed all of these steps, select the “Next” option.
 • The application titled “Registration” will now display. Here you must provide a Unique ID Type, a Unique ID Number, Details for Login and a Phone Number.
 • You can do the registration via a phone number or even with an email address also.
 • After that, establish a strong password and double-check it.
 • Then press the “Submit” Button. Your registration will end successfully after that.

How to Edit Candidate Profile On anubandham.gujarat.gov.in ?

Follow the given steps to edit your profile on anubandham.gujarat.gov.in/

 • When you’re ready to make changes to your profile, select the option “edit.” The Profile will open up right in front of you.
 • Now, you will need to fill in some information out of which some will be auto filled including, your first name, last name, middle name, phone number, email address, Unique ID type and Unique ID Number. You will need to add the following slots manually : your photograph, gender, date of birth, cast, employment status and language skills.
 • The address is already present in the address bar of the application Form : you will have to fill in the city, pin code, town / village, state and district.
 • The specifics of your educational qualifications are the next crucial stage. All educational data, including training or any diplomas, must be included in this form. The most recent academic achievement, Subject matter expertise, diploma or other credentials, board / University, Grade / Marks, Passing year, the title of the course and name of the achievement.
 • Select the “Next” Option. Its now your time to complete the applicant’s employment status. If they are currently employed, it should also be note here, along with specifics.
 • On this page, you must describe your current job, the industry in which your work, the application area, the employer’s name, the job classification, the company or organization’s name, You also need to include the date of enrollment, your current job role and workplace location, your current salary, and your motivation for quitting your job.
 • The next step will be measuring the physical aspects of the candidates, including their height, weight, disability, if yes, then provide a certificate, quantity of the certificate and the authority by which they got approved.
 • You’ve reached the last phase of the registration process, which covers your preferred work location, job kind, and projected pay.

Important Details of Anubandham Portal 

 • Official Website : anubandham.gujarat.gov.in/
 • Employment Cell Number : 63-57-390-390
 • Employment Cell Address : Block No. 1 3rd Floor, Dr Jivraj Mehta Bhavan, Old Secretariat, Gandhinagar, Gujarat -382010

Conclusion 

The Gujarat Government has taken this fantastic effort to boost employment across the state. It is advisable for all job seerkers to go and register themselves on Anubandham Rojgar Porta.

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/Iu15Ojd0uZlHEKTRDMT9kX

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp

વોટ્સએપ 19: Whatsapp

વોટ્સએપ 20: Whatsapp

વોટ્સએપ 21: Whatsapp

વોટ્સએપ 22: Whatsapp

વોટ્સએપ 23: Whatsapp

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

વોટ્સએપ 26: Whatsapp

વોટ્સએપ 27: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook