દ્રાઈવિંગ લાયસન્સ : કોઈપણ એજન્ટ વગર ઘરબેઠા કઢાવો લાયસન્સ, જુઓ પુરી વિગત…

401
Published on: 11:57 am, Sat, 26 March 22

https://chat.whatsapp.com/ElZpvZ6eZxt1FtegBk5rxn

Obtaining a Learner’s License in Gujarat

The below documents have to be submitted to the Gujarat RTO to obtain a learning license in the state.

 • Age and address proof documents such as utility bills, PAN card, Aadhar Card, school certificate, birth certificate, etc.
 • Application Form 2
 • Application fee of Rs. 30
 • Learning license test fee of Rs. 25
 • Application Form 2
 • Passport size photograph

To obtain a permanent DL in Gujarat, it’s imperative for an individual to first obtain a learner’s license. An application for a learner’s license in Gujarat can be obtained by following either of the below processes.

 • Online application process to obtain a learning license in Gujarat
 • Visit Ministry of Highways and Road Transport Website– parivahan.gov.in/parivahan
 • Click on online services and select driving license related services
 • Enter the name of the state-Gujarat
 • Click on apply online and select learning license
 • Fill the application form and submit it online
 • Upload scanned copies of the above-mentioned documents
 • Pay the application fees
 • Book a test slot for the learning license test
 • Visit the RTO to give the test
 • The learning license is sent to the applicant’s registered address on passing the test.

Offline application process to obtain a learning license in Gujarat

 1. Visit the Gujarat RTO
 2. Collect the application form or download the form online through Gujarat RTO website rtogujarat.gov.in
 3. Fill out the form and submit it along with the relevant documents to the RTO
 4. Pay the application fees
 5. Book a slot for the LL test
 6. Appear for the test on the given date and time
 7. On passing the test, the learning license is issued to the applicant.

Important Links 

Get Driving Licence Official Site

Apply Online & full Details Driving License : Click hare

 

In the state of Gujarat, the Gujarat RTO issues a duplicate learner’s license to an applicant whose original learning license is stolen, lost or damaged. In case of loss of the learner’s license, the applicant has to file an FIR, post which he can proceed with the application process.

Documents required for obtaining a duplicate driving license in Gujarat

 • Age and address proof documents
 • Application Form LLD
 • Applicable application fees
 • FIR copy, in case of theft of the original LL
 • Procedure to obtain a duplicate learning license in Gujarat

An application for a duplicate learning license in Gujarat can be made online or offline directly at the RTO. If applying online, the applicant can submit the documents, form and pay the fees online, post which he will have to visit the RTO for the verification of the documents. If applying offline, the applicant can collect the form from the RTO or download it through Gujarat RTO website- rtogujarat.gov.in. On the basis of verification of the documents, the duplicate LL is issued to the applicant.

For Change in Details of Driving License / Obtaining a Duplicate :

 • Application should be made in Form L.L.D. with details of original driving license and a fee of Rs.200/- should be paid.
 • In case applicant has forgotten number of original smart card, then, he can apply for information regarding it by making an application indicating his name, address, date of birth and is required to be pay a fee of Rs.25/-.
 • To change details of driving license like name, address, etc., then, an application on plain paper with a smart card fee of Rs.200/- is required to be made.
 • N.O.C. from the original licensing authority should be obtained and attached with the application.

Driving Licenses Delivered :

 • Learning license is delivered to the applicant in person on the same day when he comes for knowledge test.
 • Driving license is sent by speed post at the address mentioned by the applicant in his application.
 • International driving permit is delivered to the applicant in person

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : http://whatsappwebsitelink.blogspot.com/

WhatsApp  1   : Whatsapp

WhatsApp  2 :  Whatsapp

WhatsApp  3 :  Whatsapp

WhatsApp 4 :  Whatsapp

WhatsApp 5 :  Whatsapp

WhatsApp 6 : Whatsapp

WhatsApp 7 : Whatsapp

WhatsApp 8 : Whatsapp

WhatsApp 9 : Whatsapp

WhatsApp 10 : Whatsapp

WhatsApp 11 : Whatsapp

WhatsApp 12 : Whatsapp

WhatsApp 13 : Whatsapp

WhatsApp 14 : Whatsapp

WhatsApp 15 : Whatsapp

WhatsApp 16 : Whatsapp

WhatsApp 17: Whatsapp

WhatsApp 18: Whatsapp  

WhatsApp 19: Whatsapp  

WhatsApp 20: Whatsapp  

WhatsApp 21: Whatsapp  

WhatsApp 22: Whatsapp  

WhatsApp 23: Whatsapp  

WhatsApp 24 : Whatsapp

WhatsApp 25: Whatsapp

WhatsApp 26: Whatsapp

WhatsApp 27: Whatsapp

WhatsApp 28: Whatsapp

WhatsApp 29: Whatsapp

WhatsApp 30: Whatsapp

WhatsApp 31: whatsapp

WhatsApp  32 : Whatsapp

WhatsApp  33 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook