વ્યાજખોરોના આંતક વચ્ચે સુરતના યુવકની અનોખી પહેલ- લગ્ન કંકોત્રી જોઇને તમે પણ કરશો ભરપુર વખાણ

હાલમાં રાજયમાં વ્યાજખોરીનું પ્રમાણ વધી ગયેલ છે હોય અનેક મદયમવગી પરીવારો અનો ભોગ બનેલ છે જેને મીટવામા માટે ગુજરાત પોલીસ દ્રારા વ્યાજખોરીના વિષચક્રમાથી નાગરિકો ને...